Item girl Sambhavna Seth celebrates Ganesh Chaurthi