Cinema History 1913 – 1920
1913


Raja Harishchandra Mohini Bhasmasur  
1914


Satyavan Savitri    
1915


Death Of Narayanrao Peshwa    
1917


Lanka Dahan Prahlad Charitra Raja Harishchandra
Satyawadi Raja Harishchandra    
1918


Birth Of Shree Krishna Data Karna Exile Of Shree Rama
Jaimini King Shriyala Prof. Ram Murti On Screen
Shree Krishna Bhagwan    
1919


Ahalya Uddhar Kabir Kamal Bilwamangal
Kacha Devyani Kalia Mardan Keechaka Vadham
Usha Swapna Vishwamitra Menaka  
1920


Daksha Yagna Draupadi Vastra Haran Kansa Vadha
Krishna Sudama Mahabharata Mrichha Katika
Narasinha Avtar Narasinh Mehta Rama Or Maya
Sairandhri Sati Parvati Sati Tulsi Vrinda
Shakuntala Shakuntala Shri Rama Janma
Sita Swayamwar The Enchanted Pills Vikram Urvashi

About Author

BOC Editorial

Learn More →

Leave a Reply