Celebration party of Bollywood film Rakt Ek Rishta